Susisiekite su mumis

Mokyklos ugdymas

AGORA mokyklos ugdymo pagrindas – keturios kolonos:

Dora lyderystė

“Kiekvienas vaikas yra unikalus, nepakeičiamas ir vertingas pats dėl savęs. Doros lyderystės (gražiausių charakterio savybių) ugdymas padeda vaikui tapti geriausiu savimi ir būti laimingu.” 

Charakterio ugdymas – tai dar vaikystėje įgyjami dorybių, socialinio bei emocinio intelekto pamatai. Charakterio ugdymas padeda vaikui lavinti teigiamas nuostatas, savimonę, savitvardą, gebėjimą kurti ir palaikyti sveikus ir bendradarbiavimu grįstus santykius, atsakingą sprendimų priėmimą, skleistis gražiausioms vaiko charakterio savybėms – drąsai, kūrybingumui, rūpestingumui, iniciatyvumui, pagarbai, dorai lyderystei.

Dvasingumas – svarbi charakterio ir asmenybės dalis. Mokykloje “AGORA” vaikai ugdomi pagal katalikų tikėjimo vertybes.

Kas lemia charakterio programos veiksmingumą?

  1. Dirbame pagal nuoseklią ir tęstinę Birminghamo universiteto parengtą Charakterio ugdymo programą. Charakterį vaikai pradeda ugdyti jau nuo darželio (2 m.) ir tęsia mokykloje. Katalikiškas ugdymas vykdomas pagal Gero Ganytojo metodą. 
  2. Pasitikėjimo, pagarbos ir laisvės atmosfera mokykloje: čia vaikas jaučiasi mylimas ir priimtas, tai skatina jį prisiimti lyderystę bei atsakomybę už savo paties elgesį bei mokymąsi. 
  3. Mentorystė – palydime vaikus reguliarių susitikimų metu, kurie padeda geriau pažinti save, sąmoningai ir aktyviai mokytis, ugdyti gyvenimui svarbias kompetencijas, įkvepia visapusiškai tobulėti ir kurti santykius su kitais.
  4. Bendruomenės stiprybė – į dorybių programą įsitraukia visa mokyklos bendruomenė: tėvai, mokytojai, vaikai. Vaikai patiria mokytojų ir tėvų pavyzdį, vieningumą ir tęstinumą tarp mokyklos ir namų aplinkos, tai ypač juos įkvepia! Mokyklos prioritetas – įkvėpti ir stiprinti šeimas, kaip pirmas ir svarbiausias savo vaikų ugdytojas, todėl organizuojame ugdymą tėvams ir bendradarbiaujame su Šeimų Universitetu.

Charakterio ugdymas

Čia galite susipažinti su mūsų dorybių ugdymo programa.

Mentorystė

Čia sužinosite daugiau apie mūsų mokyklos personalizuotą ugdymą ir mentorysčių sistemą.

Ugdymas tėvams

Kviečiame susipažinti su mūsų siūlomu ugdymu tėvams.

Žinios ir kompetencijos

Mokykloje laviname bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, kurios bus reikalingos vaikams ateityje. Dirbame pagal naujausias LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Bendrosios kompetencijos

Mokėjimas mokytis – savarankiškas, už savo mokymąsi atsakingas žmogus, kuris geba kelti ir pasiekti mokymosi tikslus.

Komunikavimo – mokantis bendrauti, gebantis keistis informacija žmogus, valdantis žodinius ir nežodinius informacijos perteikimo, gavimo ir supratimo būdus.

Pažinimo – smalsus žmogus, kuriam rūpi patirti pažinimo džiaugsmą, perprasti naujus dalykus.

Socialinė – sąmoningas, atsakingas ir aktyvus bendruomenės narys, gerbiantis kitus asmenis, mokantis tinkamai su jais bendrauti ir bendradarbiauti.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo – žmogus, pasitikintis savo kūrybinėmis galiomis, gebantis naujai pritaikyti turimą informaciją, kelti naujų idėjų ir jas realizuoti.

Asmeninė – orus, savimi pasitikintis, sąžiningas ir atsakingas žmogus, nebijantis susidurti su sunkumais, mokantis juos įveikti, vertinti save ir savo poelgius.

Dalykinės kompetencijos

Lietuvių kalba ir matematika – tai mokymosi pagrindas – dėmesys skaitymui ir rašymui, minties raiškai, žodyno turtinimui, logiškam matematiniam mąstymui.

Užsienio kalbų mokymas – nuo pirmos klasės mokoma sustiprinta anglų kalba, nuo antros klasės siūloma antroji užsienio kalba – ispanų.

Technologijų išmanymas – informacinių skaitmeninių technologijų gebėjimų lavinimas naudojant elektroninę mokymosi aplinką. Ugdome vaikus tikslingai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, kaip pagalba mokymuisi ir darbui – kad praleistų su įrenginiais tik tiek laiko, kiek būtina ir nepamirštų supančio pasaulio.

Pasaulio pažinimas – vaikai gauna gamtamokslinį ugdymą, kuris vykdomas per tyrinėjimą ir eksperimentavimą, fenomenais grįstą ugdymą, ekskursijas, mokymąsi mokykloje ir už mokyklos ribų.

Fizinis ugdymas – vaikai sportuoja kartu su treneriu, eina į žygius, aktyviai leidžia laiką per pertraukas. Ugdome sąmoningą požiūrį į savarankišką mankštinimąsi, aktyvų gyvenimo būdą. Mokyklos teritorijoje yra didelis kiemas gamtos apsuptyje aktyviam laiko leidimui lauke, o šalia – stadionas sportui. 

Menas, kultūra – kreipiame ypatingą dėmesį meniniam ir kultūriniam ugdymui. Užsiėmimus vaikams veda meno sričių atstovai.

Integruojami šiuolaikiniai ugdymo metodai

Integruojami šiuolaikiniai ugdymo metodai

Mokymo ir mokymosi procese integruojame ir tokius metodus kaip Fenomenais grįstas ugdymas (PhBL), STEAM metodai, Projektinės veiklos. Šie metodai turi teigiamos įtakos vaikų motyvacijai mokytis, jų dėka vaikai gali tyrinėti realaus gyvenimo reiškinius, taikyti ir integruoti savo turimas žinias iš įvairių sričių ir disciplinų, įgyvendinti savo idėjas ir projektus. Taip ugdomas vaikų kūrybingumas, novatoriškumas, kultūrinė kompetencija, viešo kalbėjimo gebėjimai, o kartu bendruomeniškumas, lankstumas, mokėjimas spręsti ir veikti neapibrėžtose situacijose.

Personalizuotas ir diferencijuotas ugdymas

Personalizuotas ir diferencijuotas ugdymas

Gera emocinė atmosfera mokykloje ir asmeniškas žvilgsnis į kiekvieną vaiką prisideda prie vaiko emocinės gerovės, saugumo jausmo ir yra pamatas vaiko augimui ir tobulėjimui. Vadovaujamės individualiu ir visapusišku požiūriu į kiekvieną vaiką ir siekiame, kad kiekvienas vaikas augtu savo tempu ir duotu iš savęs tiek, kiek maksimaliai gali. Tai bendras mokinio, mokytojo, mentoriaus ir tėvų darbas, prie kurio prisideda mokykloje puoselėjama santykių kultūra. Diferencijuojame užduotis, veiklas, atsižvelgdami į vaiko mokymosi stilių, tempą, gebėjimus.

Ugdome ateities pokyčiams

Ugdome ateities pokyčiams

*
Darželis ir mokykla turėtų būti vieta, kur augantis žmogus išmoksta savarankiškumo, įskaitant ir gebėjimą planuoti savo mokymąsi, tobulėjimą; kur jis išmoksta mąstyti, būti kūrybišku, dirbti efektyviai ir bendradarbiauti su kitais.

 Kūrybiškumas leidžia žmogui atrasti, kuriuos savo talentus verta puoselėti, rasti įrankius iškylantiems iššūkiams įveikti, nebijoti prisiimti atsakomybę, o nesėkmes priimti kaip pamokas, leidžiančias tobulėti ir augti kaip asmenybei.

*

Talentai

Kiekvienas vaikas turi savo talentus, kuriuos gali atrasti, atskleisti popamokinėje veikloje. Pradinio ugdymo etape svarbu vaikams leisti išbandyti save per įvairias veiklas. Mokykloje siūlomas meninis ugdymas (dailė ir muzika), kulinarinės veiklos, žygių ir sporto užsiėmimai, šachmatai ir kt.  Esame atviri organizuoti, tarpininkauti organizuojant burelius pagal tėvų pasiūlymus ir vaikų poreikius.

Dailė

Muzika

Kulinarija

Sportas

Žygiai

Visuomeniškumas

Siekiame ugdyti žmones, kurie savo talentais ir žiniomis prisidėtų prie bendruomenės ir aplinkos, kurioje gyvena, saugojimo, puoselėjimo bei turtinimo, jaustų atsakomybę ne tik prieš save, bet ir prieš kitus. 

Doros lyderystės ir charakterio ugdymas bei socialiai naudingi projektai, kuriuos įgyvendina mokiniai, padeda jiems realizuoti šį įsipareigojimą – dalintis talentais bei gebėjimais su savo aplinkos žmonėmis, jaustis savo mokyklos, miesto bendruomenės, šalies, pasaulio dalimi.

AGORA visuomeniskumas

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip vyksta priėmimas į priešmokyklinę ir pirmą klases?

Norint leisti vaiką į mūsų mokyklą, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti mokyklą, aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą ne vėliau kaip iki birželio 30 d. Gavę jūsų anketą, susisieksime dėl priėmimo susitikimo, kurio metu kviečiame atvykti visą šeimą kartu su vaiku. Susitikimo trukmė – 15 min. Po susitikimo, apie priėmimą į mokyklą informuosime el. paštu.

Kur kreiptis, norint leisti vaiką į AGORA darželį?

Norint leisti vaiką į AGORA darželį, visų pirma kviečiame atvykti ir su mumis susipažinti: pamatyti aplinką, sužinoti apie ugdymo principus ir metodus, užduoti jums rūpimus klausimus. Norint aplikuoti į priešmokyklinę ir pirmą klases, kviečiame užpildyti Paraiškos anketą.

Kokie yra AGORA mokyklos išskirtinumai?

AGORA mokykloje siekiame ne tik akademinio, bet ir žmogiškojo augimo. Ugdome gražiausias charakterio savybes ir dorą lyderystę. Todėl pagarba kitiems, pagarba sau ir gerai atliktas darbas yra žmogiškosios ir krikščioniškosios vertybės, kurias, padedami tėvų, skiepijame savo mokiniams. Turime vaikų ir tėvų mentorystės sistemą. Taikome šiuolaikinius ugdymo metodus, skiriame dėmesį informacinių skaitmeninių technologijų raštingumui ir sustiprintam anglų kalbos mokymui. Mūsų ambicingas tikslas – tarnauti visuomenei, šeimoms ir mokiniams.

Ką reiškia personalizuotas ugdymas?

Vadovaujamės individualiu požiūriu į kiekvieną vaiką ir siekiame jo visapusiško ugdymo, kad kiekvienas augtų ir mokytųsi savo tempu, išskleistų savo talentus, taptų geriausiu savimi. Mūsų personalizuoto ugdymo modelį sudaro keturi ramsčiai: šeimos, mokytojai, mokinys, vaiko ir šeimos mentorystės programa.

Susisiekite su mumis

Mūsų durys jums atviros: norime su jumis susitikti, parodyti savo patalpas ir supažindinti su ugdymo projektu. Norėdami tai padaryti, užpildykite formą ir susitarkite dėl apsilankymo arba užduokite jums rūpimą klausimą.